spring naar de tekst

Filosofische verbeelding.
Heeft de westerse filosofie nog toekomst?

Vroeger was ‘filosoferen’ voornamelijk weggelegd voor de gegoede, gestudeerde man, tegenwoordig roept zelfs een theezakje op tot een ‘filosofisch gesprek’ en krijgen kinderen op de basisschool al ‘filosofieles’. Wat is filosofie en wat maakt iemand tot een filosoof? Hebben filosofen nog een taak in het publieke debat? Kunnen filosofen wijzen naar een betere toekomst? Wat is er nog over van de westerse filosofie? Of is het een vakgebied dat zijn beste tijd heeft gehad?

Filosofische Verbeelding: Heeft de westerse filosofie nog toekomst? helpt bij het formuleren van de problematiek en het verbreden van kennis en inzicht. Dit boek opent de blik van lezers, nodigt hen uit om vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Deze uitgave geeft op een toegankelijke wijze inzicht in de hedendaagse stromingen als jodendom, katholicisme, islam, reformatie en humanisme. Er wordt duidelijk gemaakt dat deze stromingen, naast gezamenlijke waarden, ook eigen waarden hebben. Daarnaast geeft deze uitgave een overzicht van de ontwikkeling van de geschiedenis van de westerse filosofie. De geschiedenis heeft zijn weerslag gehad op de filosofie en omgekeerd.

Het denken van een filosoof kan niet losgekoppeld worden van de tijd waarin hij leefde. Daarom staat bij een aantal hoofdstukken in het boek aan het begin een tijdtabel met enkele korte cultuurhistorische en politieke beschrijvingen van de desbetreffende periode. Ook hebben filosofen invloed op elkaars denken gehad, soms werd er op doorgedacht, soms ontstond er juist een tegengeluid. Er is aandacht voor onderbelicht gebleven onderwerpen als postmodernisme, slavernij en de positie van de vrouw. De praktijkvoorbeelden bieden veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan, of om eigen gedachten te vormen en opnieuw te formuleren. De onderwerpen zijn laagdrempelig uitgewerkt zodat het voor iedereen leesbaar is: het is een aantrekkelijk aanvulling op de filosofieboeken van Bertrand Russell en Hans Joachim Störig.

Meer weten

Auteurs: Jos van Remundt / Sytske Blaauw

Verschijnt 22 november 2023.

Een leeswijzer, daarin kunt u lezen wat er per hoofdstuk besproken wordt.

Voor aanschaffen en meer informatie kijk op de website van Eburon Eburon.

Deze uitgave wordt op enkele locaties gepresenteerd, zie Nieuws

Reacties

Volgens Janusz Korczak stichting ‘ biedt ‘Filosofische verbeelding’ een interessant en veelzijdig overzicht van de westerse filosofie en van diverse godsdiensten die op het denken van de mens in het algemeen en filosofen in het bijzonder een duidelijke invloed hebben gehad. In de uitwerking van kerndoel 38 noemt SLO bijvoorbeeld dat leerlingen leren over de centrale plaats van de kerk in het katholicisme. Om dit als leraar uit te kunnen leggen, is gedegen kennis van belang. Van Remundt en Blaauw gaan hier, net als bij andere geloven, zoals als het jodendom en de islam, diep op in. Ze schetsen tijdlijnen en ontwikkelingen binnen religies en koppelen er kunstwerken aan. Alleen al om deze reden is het boek voor onderwijsprofessionals een aanrader. Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op hun website: http://korczak.nl/stichting/

Volgens Martin Bootsma is ‘Filosofische verbeelding’ een boek dat een (startende) leraar prima kan gebruiken om zijn kennis over de (westerse) filosofie, de wereldgodsdiensten en de grote levensvragen op te frissen of uit te breiden. Het is daarmee ook een boek dat de leraar kan helpen de leerlingen en hun ouders beter te begrijpen.

https://didactiefonline.nl/artikel/filosofische-verbeelding

In ‘Volzin’ van februari 2024 bij ‘Tips van de redactie’ schrijft Greco Idema.

Dit boek van maar liefst 360 pagina’s is prachtig vormgegeven en ligt al een paar weken op mijn nachtkastje. Elke avond probeer ik er een paar pagina’s uit lezen. Waarom ligt ‘Filosofische verbeelding binnen handbereik?

Lees zijn recensie uit Volzin van februari 2024 (PDF 180kb)

“Prachtig boek, een compendium en vademecum. Wat een geweldige hoeveelheid tekst en ideeën is hierin verwerkt.”
Jan Hartman, Docent Klassieke Talen, CALS-college

In de Boekenkast februari 2024 van ‘Filosofie Magazine’.

Toekomst
Filosofie is lang voorbehouden geweest aan een kleine groep rijke mannen, maar tegenwoordig staan zelfs op theezakjes vragen die uitnodigen tot een filosofisch gesprek. De vragen ‘wat is filosofie?’ en ‘wie mag als filosoof worden beschouwd?’ hebben hierdoor nieuwe antwoorden gekregen. Hoog tijd om ook de filosofiegeschiedenis te vernieuwen, dacht docent filosofie Jos van Remundt. Zijn boek Filosofische verbeelding biedt een vlot geschreven overzicht van de westerse filosofie met aandacht voor de grote godsdiensten en voor kwesties als slavernij en mensenrechten. Hij dwingt de lezer tot nadenken: wat is de toekomst van de westerse filosofie?
https://www.filosofie.nl/boekenkast-februari-2024/

“Jullie hebben een prachtig boek gemaakt; ben er echt van onder de indruk. Een zeer informatief en rijk geïllustreerd overzichtswerk en leerboek over de geschiedenis van het denken en de verschillende filosofische scholen en stromingen die dat heeft opgeleverd”.

Herman Wijffels, Lid van Comité van Aanbeveling van Echelon

Filosofische verbeelding is geschreven vanuit een westerse oriëntatie. De ondertitel verraadt dat ook: ‘Heeft de westerse filosofie nog toekomst?’, een wat melancholische verduidelijking. Het boek laat een brede belezenheid zien en een groot vermogen te duiden en toegankelijk te ordenen. Hoofdstromen zijn het Jodendom, het Katholicisme, de Islam, de Reformatie en het Humanisme. Door opdrachten te geven wordt de lezer gestimuleerd zelf positie te kiezen in trage levensvragen en wereldbeschouwingen. Een prachtige doelstelling die niet alleen levensbeschouwelijke groepen, maar ook seculiere, helpt om de waan van de dag te overstijgen.
De schrijvers plaatsen talloze filosofen in de tijd waarin ze leven en ze tonen een doorgaande lijn door de eeuwen heen. Er zijn tijdtabellen opgenomen om een idee van de gang door de geschiedenis te geven. Onderwerpen die de schrijvers extra ter harte gaan, krijgen bijzondere aandacht: zaken als postmodernisme, slavernij en positie van de vrouw. Dat schrijft Klaas van de Kamp op zijn website

Een toekomst zonder filosofie, van welke aard ook, lijkt mij uitgesloten; behoudens dat de mensheid in een zwart gat is verdwenen.
Ed van der Ouderaa

“Een prachtig boek! Filosofie biedt een diepgaand inzicht van de fundamentele principes, waarden en ethische overwegingen die aan de basis liggen van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Filosofie stimuleert kritisch denken en redeneren, en helpt mensen om aannames en vooroordelen te identificeren en te beoordelen, wat van cruciaal belang is voor het vinden van duurzame oplossingen voor complexe problemen zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en technologische vooruitgang. Deze publicatie kan een waardevolle bijdrage leveren het begrip van burgerschap. Ik hoop dat dit werk lezers zal inspireren en aanmoedigen tot diepgaande, rechtvaardige en effectieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee onze samenlevingen op dit moment wordt geconfronteerd.”

Samira Bouchibti directeur van VIP- academie VIP-academie en Lid van het Comité van Aanbeveling van Echelon

“Blijf bij het doordenken, het filosoferen van vragen en kwesties van mensen en stromingen in onze samenleving zo dicht mogelijk bij die problemen en vraagstukken, houd die als denker voortdurend in de gaten, zodat je niet te abstract en te ver weg daarvan in het luchtledige, in de abstractie terecht komt. Het boek ‘Filosofische verbeelding’ doet dit goed en geeft daarmee de toekomst van het filosoferen weer. Dit benadrukte Stine Jensen tijdens de bijeenkomst van 14 december 2023.”

“Het lijkt me een zeer toegankelijke uitgave voor leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet/HBO onderwijs. Het kan dienen als naslagwerk, als spoedcursus en als leidraad voor de praktijk. Net als andere uitgaven van Echelon is deze uitgave weer heel verbindend. Ik ben er zeker van dat ik er veel aan zal hebben voor mijn werk. Bij voorbaat dank!”
Lydia Rood (Lid van Comité van aanbeveling Stichting Echelon)

interviews & nieuws

Spring naar boven