spring naar de tekst
boek Ik kon mijn adem niet ademen

Ik kon mijn adem niet ademen, dramalessen over emoties voor de middenbouw van de basisschool

Opvoeding wordt voor een groot deel door de thuissituatie bepaald, maar toch blijven veel kinderen met vragen en problemen zitten. Bij de oplossing daarvan kan het onderwijs een belangrijke rol spelen. Het onderwijs heeft immers een belangrijke rol in het opbouwen van een goed waarden- en normenpatroon. Van belang daarbij is dat kinderen met verschillende culturele achtergrond goed met elkaar kunnen communiceren. Deze beide nieuwe projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijspraktijk.

Over de inhoud

Drama is de belangrijkste werkvorm, want kinderen kunnen zich goed inleven in hun eigen rol en in die van de ander. ‘Ik kon mijn adem niet ademen’ gaat over basisemoties. Er worden vier basisemoties behandeld: boosheid, angst, blijheid en verdriet.
Een project bestaat uit ongeveer vijftien bijeenkomsten en het is bedoeld voor de groepen 4/6. Het is met het oog op hun verdere school en loopbaan van belang dat kinderen goed met elkaar kunnen communiceren en dat zij hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
Deze uitgave geeft een handreiking om vanuit de eigen identiteit in dialoog met andere kinderen eigen waarden te verkennen, te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Meer weten

Deze uitgave kan alleen worden gekocht met ‘Uitstekend goed’. Prijs voor beide boeken samen € 15,-, inclusief verzendkosten. Maak € 15,00 over naar bankrek. NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: ‘dramalessen over emoties’ en uw naam en volledig adres. Ontvangt u deze boeken niet binnen twee weken, neem dan contact op.

Auteur inhoud: Joke de Heer
Co-auteur: Maarten Vos
Eindredactie: Irene Hemels
Foto’s: Theo Koeten
Tekstcorrectie: Jaap Snoek

Recensies

“Echelon is een stichting die materiaal ontwikkelt en uitgeeft op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie. In deze uitgave is er, in de vorm van een reeks dramalessen voor de middenbouw van de basisschool, aandacht voor emoties, emotionele ontwikkeling, het leren zien en voelen van emoties bij jezelf en bij anderen. De setting van de dramales wordt hier gebruikt om kinderen bepaalde emoties te laten (leren) ervaren en hanteren, waarbij er specifiek aandacht is voor de gevoelens ‘blij’ – ‘bang’ – ‘boos’ en ‘verdriet’. De lessencyclus is zo opgezet dat er telkens drie lessen geweven worden rond een type gevoel; bijvoorbeeld: Blij in een toneelrol; Blij in het dagelijks leven; Blij en eigen ervaringen. De inhoud, opzet en onderbouwing van de informatie zijn heel duidelijk en nodigen uit om er meteen in de eigen praktijk (op school en thuis) mee aan de slag te gaan. Informatie wordt afgewisseld met werkbladen voor kinderen en zwartwitfoto’s die gemaakt zijn tijdens oefensituaties. De auteurs/samenstellers hebben zowel ervaring in het opzetten van en publiceren over lessen voor drama als in het werken met basisschoolkinderen. Deze uitgave is heel erg actueel en bruikbaar in veel leef- en leersituaties van basisscholen, kinderopvang, buurt- en clubhuiswerk en thuissituaties.” Bolcom recensie Mart Seerden

Reacties van enkele leerkrachten

“Met deze methode leren kinderen op een prettige manier omgaan met hun gevoelens. Via gesprekken en toneelstukjes wordt het kind zich bewust van een bepaald gevoel. Hierbij ervaart het dat iedereen dit op een eigen manier uit en dat je respect moet hebben voor ieders invulling. Juist dit respect en het vertrouwen dat je jezelf mag en kunt zijn, geven een positieve bijdrage aan de emotionele ontwikkeling.”
Ben Bossink

“Deze lessen zijn heel goed te gebruiken om eens met de hele groep te werken aan sociale vaardigheden, versterken van de groepssamenwerking en omgaan met emoties. De lessen sluiten bovendien perfect aan op de lesmethode voor sociaal-emotionele vorming Beter omgaan met jezelf en de ander. Veel verschillende aspecten komen aan de orde en het uitgangspunt is steeds dat kinderen het zelf doen en zelf ervaren. Dat vind ik zeer positief. Met kunstjes aanleren kun je je gedrag niet veranderen of verbeteren. Zelf doen en ervaren is de manier! Door experimenteren met en oefenen van ‘nieuw’ gedrag leren kinderen dat het mogelijk is om op een andere wijze te reageren op gebeurtenissen. Daarnaast worden zij zich meer bewust van hun eigen gedrag en dat van anderen waardoor zij beter functioneren, zowel zelfstandig als in een groep.”
Jeanet Busscher

Spring naar boven