spring naar de tekst
boek Uitstekend goed

Uitstekend goed, dramalessen over omgangsvormen voor de middenbouw van de basisschool

Opvoeding wordt voor een groot deel door de thuissituatie bepaald, maar toch blijven veel kinderen met vragen en problemen zitten. Bij de oplossing daarvan kan het onderwijs een belangrijke rol spelen. Het onderwijs heeft immers een belangrijke rol in het opbouwen van een goed waarden- en normenpatroon. Van belang daarbij is dat kinderen met verschillende culturele achtergrond goed met elkaar kunnen communiceren. Deze beide nieuwe projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijspraktijk.

Over de inhoud

Drama is de belangrijkste werkvorm, want kinderen kunnen zich goed inleven in hun eigen rol en in die van de ander. Uitstekend goed’ gaat over hoe kinderen met elkaar kennis kunnen maken: hoe je om iets vraagt, hoe je complimenten kunt geven of krijgen en over sorry zeggen.
Een project bestaat uit ongeveer vijftien bijeenkomsten en het is bedoeld voor de groepen 4/6. Het is met het oog op hun verdere school en loopbaan van belang dat kinderen goed met elkaar kunnen communiceren en dat zij hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
Deze uitgave geeft een handreiking om vanuit de eigen identiteit in dialoog met andere kinderen eigen waarden te verkennen, te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Meer weten

Deze uitgave kan alleen worden gekocht met ‘Ik kon mijn adem niet ademen’. Prijs voor beide boeken samen € 15,-, inclusief verzendkosten. Maak € 15,00 over naar bankrek. NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: ‘dramalessen over emoties’ en uw naam en volledig adres. Ontvangt u het boek niet binnen twee weken, neem dan contact op.

Auteur inhoud: Maarten Vos
Co-auteur: Joke de Heer
Eindredactie: Irene Hemels
Foto’s: Theo Koeten
Tekstcorrectie: Jaap Snoek

Recensies

“Echelon is een stichting die materiaal ontwikkelt en uitgeeft op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie. In deze uitgave is er, in de vorm van lessen Sociale vaardigheden voor de middenbouw van de basisschool, aandacht voor sociale vaardigheden, levensgewoonten van jezelf en anderen. De setting van de dramales wordt gebruikt om kinderen sociale vaardigheden te leren (h)erkennen en honoreren, waarbij er specifiek aandacht is voor vaardigheden als: Kennismaken – Iets vragen – Complimenten geven en krijgen – Sorry zeggen. De lessencyclus is zo opgezet dat er telkens drie lessen geweven worden rond een type vaardigheid; bijvoorbeeld: De regels voor kennismaken; Kennismaken vanuit een rol; Kennismaken in de praktijk. De inhoud en onderbouwing van de informatie zijn duidelijk en nodigen uit om er meteen in de eigen praktijk (op school en thuis) mee aan de slag te gaan. Informatie wordt afgewisseld met ‘Regels voor…’, werkbladen voor kinderen en zwartwitfoto’s. De auteurs/samenstellers hebben zowel ervaring in het opzetten van en publiceren over lessen drama voor als in het werken met basisschoolkinderen. Deze uitgave is actueel en bruikbaar in veel leef- en leersituaties van basisscholen, kinderopvang, buurt- en clubhuiswerk en thuissituaties.”
Bolcom recensie Mart Seerden

Reacties van enkele leerkrachten

“Veel kinderen leren thuis, op straat en op het schoolplein om hun emoties te verbergen. Kinderen krijgen regelmatig kritiek als ze angst, boosheid of verdriet laten zien. Spelen van emoties in rollenspelen maakt het makkelijker om emoties naar anderen te tonen. Als leerkracht hoop je, dat kinderen positief leren reageren op emoties van klasgenoten.
Bij ons in de groep ontstaat in de dramalessen voldoende veiligheid. Kinderen trekken zich niet terug bij (opbouwende) kritiek van leerkracht en medeleerlingen. De sfeer in de groep is positief; kinderen respecteren en accepteren elkaar. Het is waardevol om kinderen steeds met anderen te laten overleggen en spelen. De leerlingen zijn na een aantal lessen beter in staat om zich in te leven in de rollenspelen. Daarna zie ik hierin nauwelijks groei. Enkele leerlingen houden moeite om emotie te uiten. Alle kinderen geven aan de lessen heel plezierig te vinden. De dramalessen zijn een welkome aanvulling op de lesmethode voor sociaal-emotionele vorming Beter omgaan met jezelf en de ander.”
Theo Vollenbroek

“Ik vind het een erg leuke lessenserie. De kinderen krijgen op een hele vlotte manier inzicht in hun gevoelens en gedrag. Ook leren ze een beter inlevingsvermogen in anderen te krijgen. Ze leren ervaren dat hun eigen gedrag en gevoel bij anderen bepaald gedrag uitlokt. Dit is heel erg leerzaam. Het zijn gezellige lessen, met leuke voorbeelden. De situaties zijn bovendien heel herkenbaar voor kinderen.”
Doortje Hoogwijk

Spring naar boven