spring naar de tekst

Identiteitscoördinator

Als u als leerkracht, directeur, team, schoolbestuur het belangrijk vindt dat:

  • uw school een Lerende Organisatie is
  • levensbeschouwing, burgerschap en het vakgebied ‘geestelijke stromingen’ een duidelijke plaats krijgen en hebben binnen uw school / bestuur
  • de identiteit van uw school doorwerkt in de praktijk van alle dag
  • dit procesmatig en inhoudelijk op lange termijn in uw school gewaarborgd blijft

Dan geeft deze cursus de leerkrachten uit het basisonderwijs de mogelijkheid zich te kwalificeren tot coördinator identiteit. Laat dan een of enkele leerkrachten zich bekwamen tot coördinator van levensvragen en identiteit in jullie school.

Doel

Deze cursus geeft de leerkracht uit het basisonderwijs de mogelijkheid zich te bekwamen als deskundige op het gebied van levensbeschouwing en identiteit. Zo kan de leerkracht nadat deze opleiding is gevolgd verantwoordelijk zijn voor de levensbeschouwing en identiteit voor haar/zijn school en/of bestuur.

Opzet

Er wordt een evenwicht gezocht tussen het verwerven van de vereiste competenties en het leren van elkaar. In het traject wordt een excursie aangeboden en er zijn verschillende gastdocenten uit verschillende levensbeschouwingen.

Programma

Begripsdefiniëring: wat is levensbeschouwing, wat is identiteit van een school/ leerling?
Levensbeschouwelijke communicatie
Geestelijke stromingen
Burgerschap
Bekendheid met de (kinder-) boeken zoals de bijbel, koran die bij deze stromingen horen
Filosoferen met kinderen
Dagopeningen
Uiteenlopende werkvormen zoals drama, verhalen vertellen, mandala’s tekenen.
Kennismaking met de basiselementen van de grote levensbeschouwingen / godsdiensten.
Implementatie van het vak levensbeschouwelijke communicatie op de school
Implementatie van het vak geestelijke stromingen op de school
Uitwerking en invulling van de identiteit voor de school
Aangaan en vasthouden van relaties met instellingen (synagoge, kerk, moskee, herdenkingscentrum, …) rondom de school

Literatuurlijst

‘In Goede Handen’; handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit.
‘Geestelijke stromingen geven’; handboek voor het vak geestelijke stromingen in het basisonderwijs.
‘Inleiding identiteit en burgerschap’,
‘Vleugels van de Tijd’, dit boek draagt bij aan een creatieve en inventieve interpretatie van hoe men in een pluriforme samenleving met elkaar om kan gaan.
Een werkmap
‘Verhalen die ertoe doen’; een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs.

Tijdsduur

Deze opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 à 4 uur en een excursie. De wijze van afsluiting wordt in onderling overleg overeengekomen.

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum is 15

Locatie

U kunt deze cursus volgen op locatie of in Amsterdam, Egmond, Soest, Deventer, Denekamp, Doetinchem.
Ook kan bij voldoende deelnemers, na overleg door de deelnemers een plaats en datum worden aangeven.

Kosten

Deze cursus tot identiteitscoördinator kost rond € 750,- (afhankelijk van de locatie) (inclusief materiaal en exclusief de excursies).

Certificering

Deze opleiding leidt op tot het Echeloncertificaat Identiteitscoördinator.

Voortgang na deze cursus

Aansluiting bij en deelname aan het (regio) overleg en uitwisseling van identiteitscoördinatoren.
Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje naar via het contactformulier

Ter overweging

De minister van OCW en de sociale partners in het PO, VO, MBO en HBO hebben in het ‘convenant LeerKracht van Nederland’ afspraken gemaakt over voortdurende professionalisering van leerkrachten. Want zij vinden dat de Nederlandse samenleving, cultuur en economie zijn gebaat bij goed onderwijs; velen in de onderwijssector werken hier dagelijks aan. Zo wil men de positie van de leraar versterken en dat begint bij de erkenning dat de leraar over professionele ruimte moet beschikken om zijn vak uit te oefenen.

Spring naar boven