spring naar de tekst
Boek Geestelijke stromingen geven

Geestelijke stromingen

Sinds 1985 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om onderwijs te geven in “Geestelijke stromingen’. Het verplicht stellen van dit aandachtsgebied was een van de instrumenten waarmee de overheid trachtte in te spelen op de toenemende veelkleurigheid in de Nederlandse samenleving. Geestelijke stromingen werd of wordt nog steeds gezien als het verwerven van kennis; kinderen op een zo objectief mogelijke manier kennis laten maken met (verschillen en overeenkomsten tussen) de belangrijkste levensbeschouwingen in de samenleving. De gedachte hierachter was dat meer kennis zou bijdragen aan meer wederzijds begrip. Geestelijke stromingen als apart vak blijkt ui de vele contacten van Echelon met de vele basisscholen een moeizaam proces. Als er wel aandacht is geestelijke stromingen, dan is dat vooral deels verweven met andere vakken of ‘wanneer het uit komt’ bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit of de vragen van de leerlingen.

Opzet

Het invoeren of bespreekbaar maken van het vak Geestelijke stromingen blijkt een moeizaam proces, complex. Echelon kan u helpen het thema of het vak Geestelijke Stromingen een plek te geven in uw leerplan. Het vakgebied ‘Geestelijke stromingen’ is een middel om te werken aan burgerschapsvorming. Bovendien levert het een bijdrage aan bewustwording van de leerlingen.

Daarnaast heeft Echelon materialen en producten beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt.
Uniek aan ons aanbod is dat je aan de slag kunt met opdrachten waardoor jij zelfstandig leert nadenken over onderwerpen aan de hand van de opgedane kennis. Wij kunnen je helpen bij:

Hoe komen binnen het vak Geestelijke stromingen de levensvragen aan de orde.

Welke rol kan bijvoorbeeld via praatplaten van Charlotte Bruijn bij de stromingen aan de orde worden gesteld. In deze cursus worden je veel tips en verwerkingsvormen aangeboden.

Tot slot: Wat komt in uw leerplan te staan. Welke plaats krijgt het vak ‘geestelijke stromingen’ in het schoolplan in relatie tot andere vakken als levensbeschouwelijke communicatie. Wat is de plaats en functie van bijvoorbeeld dagopeningen en vieringen. Niet te vergeten: hoe komt dit alles tot uitdrukking in de wijze van omgang met collega’s, leerlingen en ouders?

Programma

Het programma kan in nader overleg vastgesteld worden. Deze cursus kan verdeeld in één tot twee fasen. Bij een goede voorbereiding is per fase 3-4 uur samenkomst voldoende. Dit betekent dat alle fasen op één dag doorlopen zouden kunnen worden. Men kan er ook voor kiezen het programma over meerdere dagen te verspreiden.

Ervaringen van deelnemers

Gesprekken kwamen op goed op gang. Goed om samen bewust na te denken over de inhoud van Geestelijke Stromingen.

Tijdens deze cursus heb ik inzicht gekregen in de verschillende geestelijke stromingen die we in Nederland kennen. Voor deze cursus wist ik van het bestaan van deze stromingen, maar niet van de achtergronden. Nu heb ik er een beter beeld bij en snap ook waarom bepaalde dingen gedaan worden zoals die gaan worden. Dus ik ben zeker verder gekomen.

Ik heb altijd al wel een mening over veel onderwerpen gehad, maar mijn mening over sommige dingen is wel bijgesteld. Ik heb nu wel beter nagedacht over deze punten, dus het voordeel van deze cursus is wel dat ik zo’n onderwerp nu van meerdere kanten kan bekijken. Dit was eerder misschien minder het geval.

Veel praktische ideeën. Strak gepland. Fijn dat de locatie ergens anders is.

Ik ben meer bewust van het feit waarom men op een bepaalde manier zich zo gedraagt. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een discussie op de school over wel of niet bidden met de kinderen ben ik nu meer in staat om mijn visie toe te lichten, of hoe mijn standpunt is ten aanzien van schoolregels, of wel of geen hoofddoekjes (voor de leerkrachten) op school?

Door de opgedane kennis en inzicht heb ik waardevols kunnen aanpassen: mijn attitude. Mede door de achtergronden van de geestelijke stromingen, de verhalen en het luisteren naar elkaar heb ik een attitude vervaardigd die in levensbeschouwelijke discussie neigt de beschermende wijsneus uit te gaan hangen! Daarnaast vond ik het heerlijk om het van verschillende kanten te kunnen zien, en de aangeboden kennis heeft hier aan meegeholpen.

Inspirerend en zinvol. Veel en goede praktische tips.’

Praktijkgericht, goede opzet waarmee we direct aan de slag kunnen. Dicht bij de maatschappelijke ontwikkeling.

Spring naar boven