spring naar de tekst

Overige thema’s

Bijbel en Koran in het onderwijs

Zijn de Bijbel en de Koran beide heilige boeken? Zijn er overeenkomsten in verhalen en personen die in Bijbel en Koran voorkomen? Een veelvoorkomend geluid is dat al die geloven eigenlijk op hetzelfde neerkomen; er zouden wel wat verschillen zijn, maar dat zijn details! Men gelooft toch in één God? Vanwege overeenkomsten op hoofdlijnen zou het eigenlijk niet uitmaken of je christen of moslim bent. Of is er toch een (fundamenteel) verschil tussen beide godsdiensten?

De zes levensvragen op school

Overal op deze wereld krijgen mensen te maken met levensvragen. Ze spelen een belangrijke rol in het leven. Want ieder mens probeert een antwoord te geven op vragen als: Waar kom ik vandaan? Wat is het doel van mijn leven? Waar ga ik naar toe als ik straks dood ben? De antwoorden zullen per mens verschillen en worden bepaald door de cultuur waarin hij of zij is opgegroeid, door de opvoeding en door de ervaringen die hij of zij tijdens het leven opdoet. Deze levensvragen kunnen op school worden benut om vraagstukken en waarden aan de orde te stellen die voor iedere mens van belang kunnen zijn.

  1. Wie is de mens?
  2. Hoe leven mensen met elkaar samen?
  3. Wat is goed en kwaad?
  4. Wat is de betekenis van lijden en dood?
  5. Wat is tijd?
  6. Wat is ruimte?

Het bijzondere is dat de leerlingen en leerkrachten met elkaar in gesprek kunnen gaan waardoor je bij een vraag stil staat en aan het denken wordt gezet. Hoe kunnen we concreet vorm geven aan deze levensvragen op onze school?

Levensbeschouwelijke communicatie op school

Levensbeschouwelijke communicatie is belangrijk om mensen bewuster te maken. Ze draagt bij aan de verbreding en verdieping van ervaringen en inzichten. Bovendien kan ze de onderlinge relaties en de betrokkenheid tussen mensen bevorderen. Hoe kan levensbeschouwelijke communicatie op uw school een rol spelen? Niet alleen op het voorgeschreven moment, maar ook als er zich iets existentieels voor doet voor een kind of in de samenleving.

Hoe implementeer ik levensbeschouwing in ons schoolplan

Het beschrijven van identiteit en levensbeschouwing in het schoolplan blijkt vaak een hele klus te zijn. Het verwoorden van de visie en missie in concrete acties is lastig. En na deze korte cursus blijkt het reuze mee te vallen!

Geestelijke stromingen

Er zijn in de praktijk twee verschillende stromingen te onderscheiden in de uitvoering van het vak Geestelijke stromingen: cognitieve kennisoverdracht waarbij wordt gewerkt vanuit de denominaties en of levensbeschouwelijke ontwikkelingen waarbij wordt gewerkt vanuit levensbeschouwelijke kaders. U krijgt een beeld van deze stromingen en van wat past bij uw school.

Preventie om pesten zoveel mogelijk tegen te gaan

Pesten heeft voor zowel kinderen als voor volwassenen ingrijpende gevolgen. Soms voor jaren. Vaak wordt men gepest zonder dat de omgeving het merkt. Tegenwoordig zijn sociale media bij uitstek de plek om in stilte te kunnen pesten. Als je gepest wordt, durf erover te praten! Maar ook: hoe pakken we het aan? In de aangeboden lezing worden twee thema’s aan de orde gesteld: 1. Hoe kan pesten aangepakt worden op schoolniveau? Helderheid, overleg en samenwerking (management). 2. Is er een noodzaak om een methode aan te schaffen om een school effectief pestvrij te maken?

Moeilijke momenten op school: rouw, scheiding, verhuizen

Voor een school kunnen moeilijke momenten als overlijden, een scheiding, een verhuizing tot lastige situaties leiden. Ruzies, eenzaamheid, angsten, onduidelijkheden kunnen dan de overhand gaan krijgen in de sfeer op de school. Juist tijdens deze moeilijke momenten is er behoefte aan een veilige, stabiele omgeving. Hoe kunnen we dat (preventief) aanpakken?

Botsende waarden op school

Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen door hun achtergrond, cultuur, levensbeschouwing (religie) of omgeving uiteenlopende opvattingen hebben over waarden. Soms leidt dit op school tot heftige discussies of uitlatingen. Hoe hier mee om te gaan?

De neuzen dezelfde kant op

Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn partners in de opvoeding, want zij zijn verantwoordelijk voor een goed klimaat op school. Hoe doen we dat: de neuzen dezelfde kant op?

Spring naar boven