spring naar de tekst

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

STICHTING ECHELON RSIN: 8056.46.383

HET POST- OF BEZOEKADRES:
POSTADRES: OUDEGRACHT 26-d, 1811 CL ALKMAAR
TELEFOONNUMMER: 072-5618364 of 0653798520
EMAILADRES:
josvanremundt@kpnmail.nl
jpthendriksen@planet.nl

DE DOELSTELLING VOLGENS DE REGELGEVING:

De doelstellingen van Stichting Echelon zijn: binnen het onderwijs de competenties van levensbeschouwelijke communicatie te ontwikkelen d.m.v. het stellen van kerndoelen zoals actief burgerschap.

DE HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN:

 1. Het blijven volgen van het netwerk van de Stichting Echelon en zo nodig verbreden.
 2. De verdere uitbreiding van de website met een specificatie van de doelgroepen.
 3. Het uitbreiden van persoonlijke gesprekken en ontmoetingen met als doel de bekendheid en het imago van de Stichting Echelon te verbeteren.
 4. Het uitbreiden van het aantal bestuursleden.
 5. Het uitbreiden van de doelgroepen van primair onderwijs, PABO’s en lerarenopleiding naar HBO en WO-opleidingen en reguliere boekhandels.
 6. Het tot stand brengen van een nieuwe uitgave.

DE BETSTUURSSAMENSTELLING EN DE NAMEN VAN DE BESTUURDERS:

 1. Voorzitter (interim): de heer J H M T van Remundt
 2. Penningmeester: de hee r J P T Hendriksen

HET BELONINGSBELEID:

De bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Ingehuurde krachten voor het begeleiden van studiedagen en het geven van trainingsprogramma’s ontvangen een deel van de door de opdrachtgevers betaalde tarieven.

EEN ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:

 1. De Lancering van de uitgave “de achterkant van Verhalen” en het opzetten van pr-activiteiten m.b.t deze uitgaven.
 2. De uitbouw van het bestuur door het aantrekken van bestuurders die inmiddels weer zijn vertrokken.
 3. Een LinkedInpagina opgesteld en gepubliceerd.
 4. Het professionaliseringsteam werd uitgebreid.
 5. De website werd uitgebouwd en verdiept.
 6. De verkoop van in totaal 10 boeken.
 7. De uitvoering van een studiedag

Financieel jaarverslag Balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen en voorraad boeken € 5.248,00 € 6.612,00
Liquide middelen € 2.098,00 € 6971,00
Totaal activa € 7.346,00 € 13.583,00
Passsiva
Eigen vermogen € 6.033,00 € 12.160,00
Schulden-kortlopend € 1.313,00 € 1.423,00
Totaal passiva € 7.346,00 € 13.583,00

Resultatenrekening

Activa 2020 2019
Verkopen en commissies € 2.361,00 € 1.475,00
Kostprijs € -623,00 € -226,00
Resultaat van verkopen en commissies € 1.738,00 € 1249,00
Andere baten en lasten
Afboeking van de voorraad € -2.019,00 € -2.025,00
Resultaat van verkopen, commissies € -281,00 € -776,00
Rentebaten € -2,00 € –
Algemene kosten € -5.848,00 € -1.910,00
Nettoresultaat: verlies € -6.127,00 € -2.686,00

Toelichting op de balans van 31-12-2020

Voorraad leermiddelen: € 18.355,00
Voorziening voor incourante voorraad € 15.807,00
Boekwaarde op 31-12-2020 € 2.548,00
Debiteuren en te ontvangen posten:
Debiteuren
Commissies 2020 van uitgevers € 2.700,00
Totaal van de vorderingen en de voorraad boeken € 5.248,00
Liquide middelen:
Het gerapporteerde saldo komt overeen met de bankafschriften per einde december 2020
Eigen vermogen:
Per 31-12-2019 € 12.160,00
Negatief resultaat van het jaar 2020 € 6.127,00
Per 31-12-2020 € 6.033,00
Schulden kortlopend
Crediteuren € 155,00
Nog te betalen kosten: bankkosten € 10,00
Nog te betalen kosten: royalty’s aan auteurs € 1.148,00
Per 31-12-2020 € 1.313,00

Toelichting op de resultatenrekening van 2020:

Verkopen en commissies:
Verkopen boeken: € 109,00
Omzet studiedagen: € 700,00
Commissies/royalty’s van boeken: € 1.552,00
Totaal: € 2.361,00
Kostprijs van verkopen en studiedagen:
Boeken: € 28,00
Studiedagen: € 595,00
Totaal: € 623,00
Andere baten en lasten:
Afboeking van de waarde van de voorraad boeken: € 2.019,00
Algemene kosten:
Bijdrage aan de uitgave van boek de achterkant van verhalen: € 4.655,00 *
Kosten van de website: € 484,00
Reiskosten en representatie: € 104,00
Verzekeringen: € 223,00
Kantoorkosten/porti: € 338,00
Vergaderkosten: € 44,00
Totaal: € 5848,00

* Genoemd bedrag zal mogelijk in de toekomst via royalty’s als omzet terugvloeien

Spring naar boven